Eiendomsutvikling

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter. 

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg.

Ta gjerne kontakt med eiendomsdirektør Arild Mortensen på tlf. 930 26 150.

Ny næringspark
Moss

Skolt har inngått avtaler om kjøp av deler av hhv. Nore Gård og Vanem Gård. Eiendommene er en del av samme områderegulering som Moss Næringspark, der man for tiden bygger det nye hovedlageret til Europris. 

Tomtene er områderegulert med formålet industri/lager og prosessen knyttet til detaljregulering er igangsatt. Totalt vil dette gi et bebyggbart næringsareal på ca. 300 daa. 


Mer informasjon her

Bjørnstad Næringspark
Sarpsborg

Et ca. 60 mål stort område, med regulerte næringstomter. Området har en meget god og sentral beliggenhet ved E6 i Sarpsborg, mellom sykehuset på Kalnes og Grålum.

Området er regulert til lett industri og kontor.

Vister Næringspark
Sarpsborg 

Et utviklingsområde på ca. 53 mål for næring. Området ligger meget sentralt ifht. E6, med aksess ved sykehuset på Kalnes.

Reguleringsprosessen pågår og det forventes at en vedtatt reguleringsplan vil foreligge medio 2018.

Holteskogen
Sarpsborg

Byggeklare næringstomter (ca. 60 mål ledig) på Kampenes utenfor Sarpsborg.

Området er regulert til industri/lager. 

Pretec har startet bygging av sitt nybygg, på en 30 mål stor tomt.

Bingedammen
Fredrikstad

Framtidig utbyggingsområde nær Fredrikstad sentrum (bolig/næring).

To reguleringsinitiativ (boliger) er nå til vurdering i Fredrikstad kommune.

Korsgata 42
Sarpsborg

Framtidig kombinasjonsprosjekt med både bolig og næring.

Reguleringsprosessen er nært forestående og forventes igangsatt i 2018 av Sarpsborg kommune.

Saltnes/Lervik
Fredrikstad

Et område på ca. 20 mål i naturskjønne omgivelser mellom Saltnes og Lervik.

Området er spilt inn som fritidsboliger i rulleringsprosessen knyttet til Fredrikstad kommunes arealplan, som skal behandles i 2018.

Lundestad
Sarpsborg

Framtidig boligområde. 

Er spilt inn ifbm. fylkesplanens rullering, som vil behandles i 2018.